Obsah

Mateřská škola Sány, okres Nymburk

 

9. května 161, 289 06 Sány, IČO: 71002065

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

Školní řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

 

Všichni zaměstnanci mateřské školy spolupracují s rodiči s cílem rozvíjet
a organizovat činnost ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a školy.

 

1 Práva zákonných zástupců dítěte:

 

 • na informace o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích,
  o průběhu a výsledcích jeho vzdělávání,
  • na diskrétnost a ochranu informací, které se týkají jejich osobního a rodinného života,
  • vyžádat si konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu),
  • k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u učitelek nebo ředitelky školy); bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému, než jeho zákonnému zástupci,
  • využít individuálně přizpůsobeného adaptačního režimu, který škola po dohodě s rodiči nabízí,
  • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte,
  • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení.

 

2 Povinnosti zákonných zástupců dítěte:

 

 • předat dítě osobně učitelce, která teprve potom za něj přebírá zodpovědnost,
 • hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na vzdělávání,
 • ihned hlásit změny v údajích vedených ve školní matrice (změna zdravotní pojišťovny, telefonního čísla, trvalého pobytu, adresy pro doručování písemností …),
 • oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li předem známá, omluvit dítě neprodleně telefonicky na tel. číslo 325 656 269, e-mailem (mssany@mssany.cz),
 • doložit důvody nepřítomnosti dítěte, pro které je vzdělávání povinné nejpozději do tří dnů ode dne, kdy jej k tomu ředitelka vyzve (pro tyto účely
  se vydává dítěti omluvný list),
 • nahlásit příchod či odchod dítěte z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu,
 • vyzvednout dítě nejpozději do konce provozní doby mateřské školy; pokud
  si zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba nevyzvedne dítě ve stanovené době, učitelka setrvá s dítětem v mateřské škole a
 • zákonné zástupce a pověřené osoby kontaktuje telefonicky,
 • informuje telefonicky ředitelku školy a postupuje podle jejích pokynů,
 • kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění,
 • případně se obrátí na Policii ČR.

Úhradu nákladů spojených se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola vyžaduje od zákonných zástupců dítěte.

 • v řádném termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání (pokud ředitelka nerozhodla o osvobození či prominutí úplaty) a úplatu za školní stravování,
 • dodržovat předpisy vydané ředitelkou školy (vnitřní řád školní jídelny, školní řád, bezpečnostní předpisy),
 • zajistit, aby dítě bylo učitelce předáno bez zjevných příznaků onemocnění (kapénková infekce, průjem, zvracení, teplota…),
 • bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, že jsou ze strany mateřské školy informováni o jeho zdravotních obtížích,
 • na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 • dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti,
 • zajistit účast individuálně vzdělávaného dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v termínech stanovených školním řádem.

 

3 Práva dětí:

 

 • na poskytování vzdělávání a školských služeb podle školského zákona,
 • na účast ve hře odpovídající jeho věku,
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden
  k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo
  na soukromí),
 • na emočně kladné prostředí,
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem).

4 Povinnosti dětí:

 

 • dodržovat společně vytvořená pravidla soužití ve třídě,
 • řídit se pokyny zaměstnanců mateřské školy,
 • šetrně zacházet s majetkem a vybavením mateřské školy (neničit hračky, pomůcky…),
 • dodržovat pravidla společného soužití.

5 Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 

 • vztahy vycházejí ze vzájemné důvěry, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti,
 • všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají na vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností,
 • veškeré informace poskytnuté škole zákonným zástupcem pro potřeby vedení školní matriky jsou důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem
  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
 • učitelky vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a vnitřních předpisů školy (vnitřní řád školní jídelny, bezpečnostní předpisy a další).

 

Podmínky poskytování školního stravování jsou uvedeny ve vnitřním řádu školní jídelny.

 

7 Úplata za předškolní vzdělávání:

 

·je stanovena ředitelkou školy na období školního roku a zákonný zástupce
je s její výší seznámen nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku,

·v případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu roku je zákonný zástupce seznámen s výší úplaty při přijetí dítěte,

·vzdělávání se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,

·podrobnosti o úplatě za předškolní vzdělávání jsou stanoveny ve vnitřním předpise o úplatě.

 

8 Stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy se podávají u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

 

 

9 Provoz mateřské školy je stanoven od 6:00 do 16:30 h.

Děti se scházejí od 6:00 do 8:00 h, škola je po celou dobu z bezpečnostních důvodů uzamčena.
Po předchozí domluvě lze přivést dítě v jinou dobu, nejpozději však do 9:30 h, kdy děti odcházejí na pobyt venku.

 

10 Denní řád:

                                   

06:00 – 08:00              scházení dětí, ranní hry dle volby dětí

                                    individuální práce s dětmi s odkladem povinné školní docházky

                                    didakticky zacílené činnosti ve skupinách a individuální

08:00 – 09:00              ranní kruh

09:00 – 09:20              průběžná hygiena, přesnídávka

                                    postupné dokončování činností

09:20 – 10:00             řízené činnosti

                                    didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové a individuální

                                    ranní cvičení, relaxační chvilky, pohybové hry

10:00 – 11:30              pobyt venku

11:30 – 12:00              hygiena, oběd

12:00 – 14:00              hygiena, odpočinek

                                    klidové aktivity,

                                   individuální předškolní příprava

14:00 – 14:30              hygiena, svačina

14:30 – 16:30              odpolední zájmové činnosti

 

Stanovený denní řád je flexibilní a může být pozměněn (výlety, divadelní představení). Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány na nástěnce ve vstupní chodbě, osobně pedagogy a na webových stránkách školy (www.mssany.cz).

 

11 Provoz mateřské školy je omezen nebo přerušen v měsících červenci a srpnu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní ředitelka
na přístupném místě ve škole (nástěnka pro rodiče) a na webových stránkách školy nejméně
1 měsíc předem, dále pak seznámí rodiče s jinými možnostmi péče o děti v době uzavření mateřské školy a s výší úplaty. Ze závažných důvodů (organizační či technické příčiny)
a po projednání se zřizovatelem lze v průběhu školního roku omezit nebo přerušit provoz školy. Informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní ředitelka
na přístupném místě neprodleně poté, co se o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

 

 

12 Péče o zdraví a bezpečnost dětí:

 

 • mateřská škola odpovídá za bezpečnost dítěte, a to od doby, kdy ho učitelka převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy ho učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě,
 • k zajištění bezpečnosti při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka dostatečný počet učitelek tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let,
 • v péči o zdraví dětí, o zdravé výchovné prostředí a vytváření příznivých podmínek pro zdravý vývoj dětí mateřská škola spolupracuje s příslušnými školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a praktickým lékařem pro děti a dorost,
 • z bezpečnostních důvodů musí mít děti obuv s pevnou patou na pobyt v budově školy i pobyt venku,
 • z hygienických důvodů musí mít děti jiné oblečení na pobyt v budově školy
  a jiné na pobyt venku,
 • podávání léků dětem, jejichž zdravotní stav to vyžaduje (alergie, epilepsie, diabetes…), je možné pouze na základě písemné dohody mezi zákonným zástupcem a ředitelkou školy,
 • mateřská škola má zpracovaný minimální preventivní program k ochraně dětí
  před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, který je součástí školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání; v rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem rizikového chování.
 • děti jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu v mateřské škole a při akcích organizovaných mateřskou školou,
 • v případě úrazu dítěte je zákonný zástupce neprodleně informován,
 • v budově mateřské školy a areálu školy platí zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek, používání nepovolených elektrických spotřebičů.
 •  

13 Přijímací řízení do mateřské školy:

 • termín pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem v období
  od 2. května do 16. května,
 • o termínech zápisu je veřejnost informována na webových stránkách a na vývěskách obce a školy,
 • ředitelka rozhodne do 30 dnů ode dne přijetí žádosti o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy,
 • přijímány jsou děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však děti
  od 2 let,
 • přednostně jsou přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v příslušném školském obvodu nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku,
 • dále jsou děti přijímány podle kritérií, která si ředitelka MŠ pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání stanovila a zákonné zástupce s nimi předem seznámila,
 • podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je doložení potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad,
  že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci; tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné.

14 Povinnost předškolního vzdělávání:

 

 • od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné,
 • povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech od 8:00 – 12:00 h,
 • povinnost není dána ve dnech školních prázdnin,
 • dítě má právo se vzdělávat v mateřské škole po celou dobu jejího provozu,
 • náležitosti omlouvání neúčasti dítěte ve vzdělávání upravuje kapitola 2.

 

15 Individuální vzdělávání

 

 • povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání,
 • pokud bude dítě touto formou vzděláváno převážnou část školního roku,
  je povinen zákonný zástupce tuto skutečnost oznámit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku,
 • plnění povinnosti předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání lze oznámit ředitelce školy i v průběhu školního roku,
 • oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat:
 • jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,
 • uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 • důvody pro individuální vzdělávání.
 • ředitelka školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno (dle ŠVP PV),
 • úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech bude ověřena třetí úterý a středu v měsíci listopadu od 8:00 hod do 12:00 hod, náhradní termín je stanoven na první úterý a středu v měsíci prosinci od 8:00 hod do 12:00 hod,
 • ověřování bude probíhat formou rozhovoru s dítětem (nebo didaktické hry, pracovní listy…)
 • pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka dítěti individuální vzdělávání; po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

16 Ukončování předškolního vzdělávání

Ředitelka může ukončit předškolní vzdělávání dítěte do mateřské školy
po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce, jestliže:

 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které
je předškolní vzdělávání povinné.

 

17 Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí – děti jsou učitelkami
a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte. Zákonní zástupci po převzetí dítěte
od učitelky plně zodpovídají za bezpečnost svého dítěte, pobývají v mateřské škole jen
po dobu nezbytně nutnou a chovají se tak, aby nepoškozovali majetek. V případě že zjistí jeho poškození, neprodleně nahlásí tuto skutečnost pracovníkovi školy.

 

18 Závěrečná ustanovení

Školní řád je závazný pro všechny děti, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance mateřské školy.

Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy, ve vstupních prostorách mateřské školy
a je k nahlédnutí u ředitelky.

Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 10. 8. 2022 a nabývá účinnosti
dne 10. 8. 2022.

 

V Sánech dne 10. 8. 2022                     Mgr. Alena Zvěřinová – ředitelka MŠ                               ­­­­­­­­­­­­­­­­­