Obsah

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SÁNY, OKRES NYMBURK

 

OBSAH:

 

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 2 Přijímací řízení

Čl. 3 Evidence dítěte

Čl. 4 Provoz mateřské školy

Čl. 5 Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu

Čl. 6 Zacházení s majetkem školy

Čl. 7 Platby v mateřské škole

Čl. 8 Práva a povinnosti

Čl. 9 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Čl. 10 Závěrečné ustanovení

            

 

 Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ a zákonné zástupce dětí.

 

 

                                                                                                                                                       

 

Účinnost od :   1. 9. 2016                                                                             Ivana Jedličková

                                                                                                            ředitelka školy

 

 

 

Čl. 1. Základní ustanovení

Školní řád Mateřské školy Sány, příspěvková organizace upravuje organizaci školy, její provoz, řízení školy a povinnosti zaměstnanců, rodičů i dětí. Školní řád vychází ze školského zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších přepisů.

 

Čl. 2. Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá po dohodě se zřizovatelem, místo, termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání je zveřejněno způsobem v místě obvyklém (web MŠ, vývěsková služba obce, plakáty na MŠ i v okolních obcích) – v druhé polovině měsíce května.  Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy. Zápis neprovádíme v červenci a srpnu s výjimkou přípravného týdne. Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka Mateřské školy Sány. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží rodiče při zápisu u ředitelky školy. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se vydává do 30 dnů po zápisu. Rodiče předávají vyplněnou dokumentaci o dítěti ve stanoveném termínu. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Kritéria pro přijímání dětí:

 

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Sány:

- dítě je v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a dítě s povoleným      odkladem školní docházky

             - místo trvalého bydliště (obec Sány)

             - věk dítěte

 

 

 

O zařazení zdravotně postiženého dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření.

Do třídy MŠ se mohou zařazovat v případě nutnosti také děti starší dvou let (na základě vyjádření pediatra ).

 

V průběhu roku lze nové dítě přijmout pouze na uvolněné místo.

 

Čl. 3 Evidence dítěte

Při přijetí dítěte do MŠ poskytnou rodiče ředitelce MŠ podklady požadované zákonem oevidenci dítěte.

V evidenčním listu dítěte bude vyplněno:

jméno a příjmení dítěte

rodné číslo

státní občanství a místo trvalého pobytu

jméno a příjmení zákonného zástupce a další osoby, pověřené vyzvedáváním dítěte

místo trvalého pobytu

adresa pro doručování písemností

telefonické spojení

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do evidenčního listu dětský lékař před nástupem dítěte do mateřské školy. Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon).

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 4 Provoz mateřské školy

Provoz školy je od 6.15 do 16.30 hodin – (včetně provozu o prázdninách).

Scházení dětí

Děti se obvykle scházejí do 8.15  hodin, rodiče mají možnost přivádět děti i během dne, pokud jdou s dítětem k lékaři nebo mají jiný vážný důvod.V případě, že rodiče chtějí přivádět dítě do MŠ jinak než do 8.20 hodin, je třeba tuto skutečnost nahlásit den předem, případně dlouhodobě domluvit s učitelkami ve třídě.

Vyzvedávání dětí se uskutečňuje dle potřeby rodičů, zpravidla po obědě nebo po odpoledním odpočinku. V případě, že dítě vyzvedává někdo jiný než rodiče, je třeba s rodiči a školou sepsat pověření o vyzvedávání dítěte. Bez sepsaného  pověření není možné dítě vydat ani nezletilému sourozenci dítěte.

Otevírání a uzavírání MŠ – hlavní vchodové dveře jsou trvale uzavřeny. Rodičům nebo pověřeným osobám k vyzvedávání dětí se po zazvonění a představení otevírá v průběhu celého dne.

 

V případě opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozní doby, bude tato skutečnost oznámena oddělení péče o dítě a zřizovateli. O odchodech dětí po skončení provozu jsou vedeny záznamy. V případě, že nedojde k nápravě, bude tato skutečnost považována za porušení školního řádu a dle platných předpisů může dojít i k ukončení docházky dítěte do školy. Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8. 00 hod. osobně nebo telefonicky. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky.

Výchovně vzdělávací proces zajišťují učitelky ve třídě. Pracují podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání dle RVP PV s názvem „ Už vím proč“.

Posláním naší MŠ je přirozeně a nenásilně rozvíjet zdravé, samostatné a zdravě sebevědomé děti na základě  jejich možností, zájmů a potřeb, vést  je k uvědomování si vlastní  jedinečnosti. Probouzet v dětech touhu poznávat okolní svět a tím položit základy jejich celoživotního vzdělávání, učit je projevovat úctu lidem, přírodě, zemi – jako dárkyni života a rozvíjet jejich povědomí o tom, že  zdraví je nejdůležitější hodnotou člověka.

 

Součástí vzdělávacího procesu v dopoledních i odpoledních hodinách (dle počasí a ročního období) je pravidelný pobyt dětí venku. Po obědě se věnují nespavé děti klidovým činnostem, které vycházejí z nabídky školy.

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušování řádu školy. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření, vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

 Veškeré informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách.

Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.

REŽIM DNE

 

   6.15 – 8.25         hry dětí, individuální procvičování,      

                              činnosti s předškolními dětmi 

 

   8.25 – 9               ranní TV chvilka, hygiena, svačina

 

   9 – 9.30               programově řízené činnosti

                               individuální,skupinové, frontální

 

   9.30 – 11.30        hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku

 

   11.30 – 12.15      hygiena, oběd

 

   12.15 – 12.30      příprava na odpočinek

 

   12.30 – 13.45      odpočinek podle potřeby dětí (poslechové činnosti,

                               slovní hrátky, klidné a tiché aktivity nespících dětí)                

                                                

    13.45 – 14.00     vstávání, hygiena

   

    14 – 14.15          odpolední svačina 

 

    14.15 – 16.30     odpolední zájmové činnosti, individuální přístup

 

 

                                                                                    

                                                                                                     

 

 

Čl. 5 Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu

Omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitelka školy po dohodě s rodiči i zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům dítěte nejméně dva měsíce předem.

V období hlavních prázdnin se provoz omezuje. Tento čas je využit k čerpání řádné dovolené zaměstnanců MŠ. V období přerušeného provozu se provádějí případné opravy a rekonstrukce, malování a pravidelná údržba budovy.

Během vánočních prázdnin bývá na základě dlouhodobého sledování mateřská škola uzavřena.

 

 

 

 

Čl. 6 Zacházení s majetkem školy

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte) a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu.

 

 

Čl. 7 Platby v mateřské škole

 Úplata za předškolní vzdělávání

 

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o

předškolním vzdělávání, je stanoveno:

-děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, § 123 odst. 2), po dobu nejvýše 12 měsíců

- děti mající odklad školní docházky úplatu hradí

Úplatu za předškolní vzdělávání hradí rodiče na základě „Informace o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ v příslušném školním roce a o podmínkách splatnosti úplaty„. 

Vyhláška č. 14, § 6, odst.2)

 -osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, § 6, odst. 3)

Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku.

O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 164, odst.a).

  

Úplata za školní stravování dětí

 

Výše stravného je stanovena pověřenou osobou dle faktických výdajů na potraviny a je uvedena na nástěnce školního stravování.

Stravné hradí rodiče měsíčně hotově u p. Jedličkové spolu s úplatou za předškolní vzdělávání. Ke stravování je nutné dítě přihlásit nejpozději do 6.30 hodin téhož dne buď telefonicky nebo ústně. Nestihne-li rodič stravné odhlásit, má právo první den vyzvednout si oběd ve školní kuchyni mezi 12.00 hodin  - 13.00 hodin. 

 

Stravné je rozděleno na dvě dávky – svačiny, oběd. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce. Během celého dne je dodržován pitný režim a děti mají volný přístup k pití. Individuální potřeby dětí konzultují rodiče s učitelkami /alergie na potraviny, nesnášenlivost některých potravin, dietní omezení apod./.

Jídlo je dětem předkládáno v takové skladbě, aby obsahovalo všechny potřebné živiny pro zdravý růst / ovoce, zelenina, mléčné výrobky, luštěniny, maso, obiloviny, celozrnné výrobky/. Děti mají právo stravu odmítnout. Rodiče jsou pravidelně informováni, jak se stravuje jejich dítě.

 

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a  v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

 Z bezpečnostních a organizačních důvodů jsou stanoveny konkrétní dny pro příjem hotovosti od rodičů. Rodič je povinen si včas zjistit termíny k úhradě a tyto bezpodmínečně dodržet i v případě momentální nepřítomnosti dítěte ve škole. 

 Ukončení docházky v MŠ:

 Ředitelka MŠ může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte ukončit

předškolní vzdělávání dítěte dle Zákona 561/2004 Sb., § 35 v těchto případech:

-    dítě se neúčastní předškolního vzdělávání bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě

 po dobu delší než dva týdny

zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ

ukončení předškolního vzdělávání doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení

 

Čl. 8 Práva a povinnosti

Rozvoj osobnosti dítěte probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

 

Dítě má právo:

-na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností

-na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a  lidmi

-na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a  zdraví

-užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství

-na zvláštní péči a výchovu v případě postižení

-v MŠ se může kdykoliv napít, jít na toaletu, do  jídla není nuceno, dítě je vždy vyslechnuto

 

Povinnosti dítěte:

- respektovat pravidla vzájemného soužití v MŠ

 

Práva a povinnosti pedagogů a zaměstnanců školy:

Zaměstnanci přispívají svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Mají právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonávají svou práci. Pedagog rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy. Učitel je povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.

 Pedagogičtí pracovníci si navzájem předávají své poznatky z DVPP a spolupracují při plnění ŠVP. Spolupracují na zvyšování úrovně prostředí MŠ i úrovně pedagogické práce. Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem.

V souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a

vzdělávání předškolních dětí.

 

Pravomoci ředitele – ukončení docházky dítěte:

ředitelka mateřské školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže:

- se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

- zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ

- ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení

- dítě nezvládne adaptační program MŠ

 

Rodiče mají právo:

- na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

- po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě

- konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy

- přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy

- projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy

Rodiče se mohou zúčastňovat jakékoliv akce pořádané MŠ a dle možnosti a zájmu být přítomni v MŠ v kteroukoliv dobu provozu, aby se seznámili nejen s výchovně vzdělávacím programem, ale i se zapojením svého dítěte do činností během vzdělávacího procesu.

 

Rodiče jsou povinni:

- zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy u nových dětí dodržovat "Adaptační program“

- na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

- omluvit nepřítomnost dítěte v MŠ (nemoc, dovolená rodičů)

Omlouvání dítěte je důležité i pro včasné podchycení infekčních onemocnění.

- předat osobně dítě učitelce, teprve pak může rodič opustit MŠ

- zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u třídních učitelek)

- otázky týkající se stravování projednává rodič s paní Eliášovou

- cenné věci dětem do MŠ nedávejte

- jakékoliv změny týkající se dítěte je rodič povinen ihned hlásit třídní učitelce (změna bydliště, telefonní číslo, zdravotní pojišťovna, změna jména, zdravotní stav, apod.)

 

Čl. 9 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Škola je z důvodu bezpečnosti dětí trvala uzavřena.

Z bezpečnostních důvodů se rodiče ani jiné osoby nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy, samostatně pohybovat v prostorách a areálu školy, kromě prostor určených k převlékání dětí.

Rodiče (zákonní zástupci dítěte) se po vyzvednutí dítěte nezdržují déle než je nezbytné a opustí neprodleně areál školy.

Pokud rodič využívá předadaptační nebo adaptační program, musí se vždy předem domluvit s učitelkou ve třídě na způsobu a délce své přítomnosti.

Rodiče se mohou zdržovat déle ve škole pouze s vědomím ředitele školy – např. na pozvání (schůzky s rodiči, akce školy s rodiči).

Rodiče jsou povinni po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy předávat děti učitelkám do třídy osobně. Provozní pracovnice nejsou zodpovědné za převzetí dítěte.

Rodiče mohou děti do mateřské školy vodit pouze tehdy, pokud jsou zcela zdravé a nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení, přetrvávající zelená rýma,červené spojivky očí a podobné příznaky jsou příznaky nemoci, i když děti nemají teplotu! V zájmu zachování zdraví dětí,  učitelky nepřijmou do MŠ Sány dítě, které bude viditelně prokazovat známky nemoci. Učitelky požádají rodiče, aby se svým dítětem dojeli na prohlídku ke svému dětskému lékaři.  

Škola není na izolaci nemocného dítěte od kolektivu zařízena ani stavebně ani personálně, a proto v případě zjištění příznaku nemoci u dítěte okamžitě informujeme rodiče a požadujeme jeho vyzvednutí z kolektivu.

Děti nemocné se samy necítí dobře – běžný režim školy je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu. Pokud bude rodič trvat na převzetí evidentně infekčně nemocného dítěte, budeme požadovat potvrzení o bezinfekčnosti dítěte.

Léky a léčebné prostředky, které nejsou na předpis (kapky, masti, léky) ve škole nepodáváme.

Pokud dítě užívá léky na předpis, vyzvednou si rodiče v MŠ tiskopis pro lékaře. Lékař vypíše, přesný název podávaného léku a délku a  užívání.

Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je ve škole:

- odpovídají za to, co mají děti v šatních skříňkách, učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah skříněk, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky, apod.)

-za ztrátu cenných předmětů, zaměstnanci nezodpovídají

- rodiče plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci (šperky, knížky, hračky, potraviny), které si dítě bere s sebou do školy (mohou např. zapříčinit úraz dítěte).

V rámci zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí před  možnými úrazy, jsou děti pravidelně poučovány o správném chování ve třídě, na zahradě, na ulici, při výletech apod. Tato poučení jsou zaznamenávána v třídní knize. Rodiče zajistí svým dětem do MŠ zdravotně nezávadnou a nepoškozenou obuv na přezutí i ven. Nedovolte dětem doma přístup k lékům. Mohou je přinést do MŠ a nabízet ostatním dětem.

 

V rámci ochrany dětí před sociálně patologickými jevy provádíme prevenci, přiměřenou formou seznamujeme a přibližujeme dětem různá nebezpečí, která jim hrozí v současném světe.

V rámci ochrany dětí před závažnými onemocněními poučujeme děti o správném chování

- při nálezu injekční stříkačky nebo léku během pobytu venku

-netrhat a nejíst v přírodě neznámé plody

-nesahat na volně pobíhající psi a kočky (pokud se v obci objeví volně pobíhající pes zaměstnanci MŠ oznámí toto na Obecní úřad Sány)

 

 

 

Čl. 10 Závěrečné ustanovení

Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro rodiče (zákonné zástupce dítěte) a zaměstnance školy.